Loading

Superwizja neuropsychologiczna

Superwizja neuropsychologiczna


Nasze Centrum Neuropsychologii oferuje możliwość superwizji procesu diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów. Ofertę superwizji neuropsychologicznej kierujemy do psychologów/neuropsychologów, osób, które w swojej pracy zawodowej mają kontakt zarówno z pacjentami dorosłymi jak i z dziećmi z organiczną dysfunkcją centralnego systemu nerwowego.

Oferujemy pomoc w zakresie :

 • stawiania hipotez diagnostycznych
 • doboru metod diagnozy neuropsychologicznej
 • interpretacji uzyskanych wyników
 • doboru interwencji i technik terapeutycznych

Najczęstsze dylematy diagnostyczne:

 • Dotyczące diagnozy neuropsychologiczej pacjentów dorosłych:
  • różnicowanie łagodnych zaburzeń poznawczych od otępienia
  • różnicowanie typu otępienia : Otępienie w przebiegu Choroby Alzheimera, Otępienie czołowo-
  • skroniowe, z Ciałami Lewy’ego, naczyniowe
  • różnicowanie depresji w starszym wieku od procesu otępiennego
  • różnicowanie obniżenia funkcji poznawczych o etiologii czynnościowej wynikających z zaburzeń emocjonalnych od tych spowodowanych organicznymi zmianami w centralnym systemie nerwowym
  • wykrywanie współistniejących zmian organicznych wśród pacjentów z chorobą psychiczną, uzależnionych od substancji psychoaktywnych
  • Wyznaczanie profilu zaburzeń funkcji poznawczych pacjentów po urazach czaszkowo- mózgowych, operacjach neurochirurgicznych, udarach, z SM, chorujących na choroby somatyczne mające wpływ na sprawność C.S.N.
 • Dotyczące diagnozy neuropsychologicznej dzieci:
  • różnicowanie ogólnych zaburzeń rozwojowych : autyzmu, Zespołu Aspergera
  • diagnoza neuropsychologicznych uwarunkowań zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, różnicowanie z trudnościami wychowawczymi
  • diagnoza neuropsychologicznych uwarunkowań specyficznych trudności uczenia się: Dysleksji, akalkulii
  • diagnoza zaburzeń zachowania
  • różnicowanie zaburzeń konwersyjnych od tych wynikających z organicznego uszkodzenia mózgu
  • Diagnoza neuropsychologiczna małych dzieci, do lat 3