Loading

Superwizja neuropsychologiczna

Superwizja neuropsychologiczna


Nasze Centrum Neuropsychologii oferuje możliwość superwizji procesu diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów. Ofertę superwizji neuropsychologicznej kierujemy do psychologów/neuropsychologów, osób, które w swojej pracy zawodowej mają kontakt zarówno z pacjentami dorosłymi jak i z dziećmi z organiczną dysfunkcją centralnego systemu nerwowego.

Oferujemy pomoc w zakresie :

  • stawiania hipotez diagnostycznych
  • doboru metod diagnozy neuropsychologicznej
  • interpretacji uzyskanych wyników
  • doboru interwencji i technik terapeutycznych

Najczęstsze dylematy diagnostyczne:

  • Dotyczące diagnozy neuropsychologiczej pacjentów dorosłych:
    • różnicowanie łagodnych zaburzeń poznawczych od otępienia
    • różnicowanie typu otępienia : Otępienie w przebiegu Choroby Alzheimera, Otępienie czołowo-
    • skroniowe, z Ciałami Lewy’ego, naczyniowe
    • różnicowanie depresji w starszym wieku od procesu otępiennego
    • różnicowanie obniżenia funkcji poznawczych o etiologii czynnościowej wynikających z zaburzeń emocjonalnych od tych spowodowanych organicznymi zmianami w centralnym systemie nerwowym
    • wykrywanie współistniejących zmian organicznych wśród pacjentów z chorobą psychiczną, uzależnionych od substancji psychoaktywnych
    • Wyznaczanie profilu zaburzeń funkcji poznawczych pacjentów po urazach czaszkowo- mózgowych, operacjach neurochirurgicznych, udarach, z SM, chorujących na choroby somatyczne mające wpływ na sprawność C.S.N.
  • Dotyczące diagnozy neuropsychologicznej dzieci:
    • różnicowanie ogólnych zaburzeń rozwojowych : autyzmu, Zespołu Aspergera
    • diagnoza neuropsychologicznych uwarunkowań zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, różnicowanie z trudnościami wychowawczymi
    • diagnoza neuropsychologicznych uwarunkowań specyficznych trudności uczenia się: Dysleksji, akalkulii
    • diagnoza zaburzeń zachowania
    • różnicowanie zaburzeń konwersyjnych od tych wynikających z organicznego uszkodzenia mózgu
    • Diagnoza neuropsychologiczna małych dzieci, do lat 3