Loading

Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna


Diagnoza neuropsychologiczna polega na ocenie sprawności procesów poznawczych:

  • pamięci,
  • koncentracji uwagi,
  • mowy,
  • myślenia,
  • funkcji wykonawczych
  • gnozji
  • leksji
  • grafii
  • funkcji wzrokowo- przestrzennych
  • procesów emocjonalno-osobowościowych.

Jest to badanie psychologiczne skierowane do osób z chorobami neurologicznymi takimi jak udary, guzy mózgu, urazy czaszkowo- mózgowe, choroby otępienne oraz do osób odczuwających pogorszenie funkcjonowania pamięci, planowania działania, orientacji przestrzennej. W trakcie badania neuropsychologicznego stosuje są liczne testy i metody eksperymentalne.

Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Ponadto pozwala ona z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych. To rozróżnienie jest kluczowe dla późniejszego wyboru sposobu leczenia pacjenta. Uzyskane wyniki diagnozy neuropsychologicznej pozwalają poznać moce i słabe strony w zakresie procesów poznawczych danej osoby, ocenić postęp choroby i skuteczność leczenia. Są kluczowe dla określenia stopnia inwalidztwa, mogą być przydatne dla potrzeb spraw sądowych czy orzecznictwa rentowego (ZUS).

Diagnoza neuropsychologiczna dzieci: ocena sprawności poznawczej dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksją , dysgrafią, dyskalkulią) , z nadpobudliwością psychoruchową ADHD, pacjentów po urazach czaszkowo- mózgowych, operacjach neurochirurgicznych.