Loading

O Nas

dr Anna Starowicz-Filip

Neuropsycholog
tel : 601 178 502
Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej, terapeuta afazji, psychoterapeuta; specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej funkcji poznawczych zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych,z różnymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Zajmuje się diagnozą różnicową zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neurologicznym, jak również diagnostyką otępień.
Prowadzi neuropsychologiczną rehabilitację zaburzeń pamięci, mowy i innych funkcji poznawczych powstałych w wyniku: udarów mózgu, guzów centralnego systemu nerwowego, urazów czaszkowo-mózgowych.
Pracuje także jako psychoterapeuta, zajmując się pomocą pacjentom w radzeniu sobie z chorobą, trudnościami życiowymi, zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi.
W przypadku dzieci i młodzieży prowadzi diagnozę i terapię neuropsychologiczną pacjentów po operacjach neurochirurgicznych, dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi (dysleksja, akalkulia), zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami wychowawczymi.

Na co dzień pracuje w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Wykładowca i opiekun specjalizacji osób specjalizujących się w Psychologii Klinicznej. Autorka publikacji naukowych z dziedziny neuropsychologii.

mgr Edyta Bojarska

psycholog, psychoterapeuta
tel : 605 231 223

Psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej. Psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej organizowanego przez Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej "Ter-Cognitiva" rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Na co dzień pracuje na Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz udziela niezbędnego wsparcia emocjonalnego podopiecznym Domu Pomocy Społecznej Zakonu Przenajświętszej Trójcy. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach psychoterapeutycznych i neuropsychologicznych.

Neuropsychologia:
W pracy zawodowej skupia się głównie na diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej dorosłych osób z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego powstałymi w wyniku udarów mózgu i móżdżku, urazów czaszkowo-mózgowych, chorób nowotworowych i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, choroba Parkinsona, zespół Guillain-Barre. Zajmuje się również wczesną diagnostyką otępień.
Rehabilitacja neuropsychologiczna obejmuje terapię afazji oraz terapię zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych.
Psychoterapia:
W praktyce terapeutycznej skupia się na pracy indywidualnej z klientem w nurcie poznawczo-behawioralnym. Oferuje pomoc psychoterapeutyczną w zakresie różnorodnych zaburzeń i problemów psychicznych. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

mgr Anna Maria Pelc

psycholog, psychoterapeuta
tel : 570 324 940

Absolwentka Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej organizowanego przez Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej "Ter-Cognitiva" rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii w wielu placówkach medycznych jak i zakładach karnych (Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Przychodnia Rehabilitacyjna w Strzyżowie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Łańcucie, Centrum Rehabilitacyjne Park Attwood w Anglii, Przychodnia Neuropsychologiczna w Worcester w Anglii, Areszt Śledczy w Krakowie, Zakład Karny w Jaśle, Sąd Rejonowy w Worcester w Anglii).

Obecnie pracuje jako psycholog w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, zajmuje się głównie diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną osób z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, chorób neurodegeneracyjnych oraz diagnostyką otępień.
W swojej prywatnej praktyce pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Stale poszerza swoją wiedzę i doskonali swoje umiejętności. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Anna Bogusz- Corkill

psycholog, psychoterapeuta
tel : 601 054 606

Specjalizuje się w terapii młodzieży i młodych dorosłych. Ma ukończone Całościowe Szkolenie Podyplomowe Przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP. Jest certyfikowanym specjalistą terapii środowiskowej (nr cert. 072/2011), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) oraz członkiem Stowarzyszenia Pedagogów i Terapeutów SPiT. Ukończyła także kursy z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz pedagogiki leczniczej.

Na co dzień pracuje na Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na stanowisku psychologa, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową , spotkania z rodzinami pacjentów i diagnozę psychologiczną. Pracuje również w szkole przyklinicznej na stanowisku wychowawcy.

W praktyce terapeutycznej skupia się wokół pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi prezentującymi szerokie spektrum trudności emocjonalnych i zaburzeń psychicznych, tj. zaburzenia zachowania, depresyjne, lękowe, odżywiania , problemy osobowościowe, kryzysy rozwojowe i rodzinne.

Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

W sposób ciągły poszerza swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, konferencjach naukowych a swoją pracę poddaje superwizji.

Prowadzi także szkolenia , warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne m.in. dla kadry pedagogicznej w szkołach.

mgr Marta Kaczmarska

pedagog
tel : 608 436 617

Doświadczona nauczycielka, terapeuta i pedagog specjalny stale doskonaląca swoje umiejętności na licznych kursach i szkoleniach. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, wspomagania i nauczania dzieci autystycznych i Z.A. Wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie. Autorka wielu programów, m.in. „Nie jesteś sam” oraz prowadząca wielu projektów, m.in. „Edukacja w dobrym stylu”. Wykładowca w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, gdzie naucza w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pasjonatka pracy z dziećmi. Laureatka wielu nagród:

  • Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej - pięciokrotnie
  • Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty - dwukrotnie
  • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - dwukrotnie
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • Srebrny Krzyż Zasługi

Oferuje profesjonalną pomoc dzieciom i młodzieży w wieku od 5-15 lat, które napotykają trudności w funkcjonowaniu w środowisku przedszkolnym lub szkolnym ze względu na zaburzenia emocji, jak również z powodu deficytów rozwojowych. Usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową, grafomotorykę. Nauczy lub poprawi technikę pisania i czytania z zastosowaniem „Metody dobrego startu” lub symultaniczno-sekwencyjnej. Poszerzy pamięć i wydłużę możliwości koncentracji uwagi. Rozwinie kompetencje matematyczne i pomoże dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.

Szczególnie zaprasza dzieci wykazujące zaburzenia zachowania. Pomoże wyciszyć nadpobudliwość, zachowania agresywne i autoagresywne. Rozwinie umiejętność współpracy w grupie, a także inne umiejętności społeczne. Przygotuje do rozpoczęcia nauki lub pomoże rozwiązywać problemy powstałe w przedszkolu i szkole.

Pomoże przezwyciężyć nieśmiałość i przygotuje do publicznych wystąpień.

W obrębie jej kompetencji zawodowych znajduje się również praca z dziećmi autystycznymi i Z.A. Oferuje profesjonalna terapię i trening umiejętności społecznych prowadzony w oparciu o autorski program, prowadzi zajęcia stymulujące rozwój sprawności manualnej i rozwój emocjonalny.